Baan Phu Waan

Copyright © 2011. Made by Baan Phu Waan.  

ตราสัญลักษณ์ของบ้านผู้หว่าน

“รูปรวงข้าวยังเป็นรูปกางเขน ซึ่งหมายถึงข่าวดีของพระเยซูเจ้า สีต่างก็คือเทศกาลต่างๆ”

คณะกรรมการให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์ของบ้านผู้หว่าน แต่เมื่อตรวจพิจารณาที่ส่งมาทั้งหมดยังไม่สมควรที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ

คณะกรรมการจึงให้ผู้ออกแบบได้พิจารณาตามความคิดหลักคือบ้านผู้หว่านเป็นบ้านที่ให้การอบรมด้าน งานอภิบาล โดยให้เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของผู้เข้ามารับการอบรมด้วย

ในที่สุดผู้ออกแบบได้เสนอแบบให้คณะกรรมการบริหารดูตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ แบบที่ออกมาเป็นรูปรวงข้าวแตกออกไปสี่ทิศ โดยมีสีเขียว ม่วง แดงและขาว ซึ่งหมายถึงพระวาจาทรงชีวิตตลอดทั้งปีพิธีกรรมที่ได้รับการหว่านจากผู้ประกาศพระวาจาและนำไปปฎิ บัติในชีวิตประจำวันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกระแสเรียกที่ได้รับมา    รูปรวงข้าวยังเป็นรูปกางเขนซึ่งหมายถึงข่าวดีของพระเยซูเจ้า สีต่างก็คือเทศกาลต่างๆ

เครื่องหมายนี้ได้รับอิทธิพลความคิดจากรูปปกหนังสือสวดทำวัตรของพระสงฆ์ฉบับภาษอังกฤษและปก หนังสือประจำมิสซาภาษอังกฤษที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

อีกทั้งใช้สัญลักษณ์รวงข้าว ก็เพราะเป็นไทย และเกี่ยวข้องกับชื่อ “ผู้หว่าน”ที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์พืชคือพระวาจาลงบนสถานที่แห่งนี้.

 

ความหมายของสี

เป็นสีที่บ่งบอกถึงการผ่านพ้นจากบาป หรือความตายไปสู่ชีวิตใหม่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสีที่ใช่ในการล้างบาปและศีลกำลัง เป็นสีที่แสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์จากการได้รับศีล ล้างบาป และเป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลพรหมจรรย์ ด้วย

สีทอง  (สีขาว)

สีผสมเท่าๆ กันระหว่างฟ้ากับแดง จึงความหมายถึงความรัก (=แดง) ในความสัตย์จริง (=ฟ้า) และความสัตย์จริงในความรัก (=แดง) ซึ่งมาจากพระเป็นเจ้า (=ฟ้า) และเพื่อจะเป็นพยานของความรัก และความสัตย์จริงนี้ พระบุตรผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ยอมทนทรมานจนถึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

สีม่วง

เป็นสีผสมของสีเหลืองกับสีฟ้า สีเหลืองหรือทอง หมายถึงนิรันดรภาพและความเชื่อ ปรีชาญาณ และความรุ่งโรจน์ ส่วนสีฟ้าเป็นสีของพระเป็นเจ้า พระบิดา หมายถึง ความสัตย์จริงที่แสดงออกทางลมปราณของพระเจ้าห รือพระจิตเจ้า สีแห่งความไม่รู้ตายและความกระหายของมนุษย์ที่จะ ได้ชีวิตเหนือธรรมชาติและเป็นอมตะ

สีเขียว

สีที่หมายถึงไฟ เลือด ชีวิต และการยอมตายเป็นมรณสักขี ซึ่งก็ให้ความหมายตามมาว่าเป็นความรัก (พระจิตเจ้า ปีกของเครูบ รัศมีของมรณสักขี อาดัมที่ถูกสร้างจากดิน (แดง)

สีเแดง

About Us