Baan Phu Waan

Copyright © 2011. Made by Baan Phu Waan.  

BAAN PHU WAAN

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ “บ้านผู้หว่าน” ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของพระศาสนจักร ซึ่งได้กำชับให้พระศาสนจักรท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหลักสูตรอบรม เพื่อให้ความรู้ด้านคำสอนคริสตศาสนา เทววิทยา ชีวิตจิต และวิชาการต่างๆ เพื่อฝึกทักษะในงานอภิบาลและการแพร่ธรรมแก่บรรดาคริสตชนฆราวาส นักบวชทั้งชายหญิง และพระสงฆ์ อีกทั้งผู้สนใจทั่วไปด้วยจิตตารมณ์ของพระศาสนจักร

 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยการนำของพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระคาร์ดินัลได้ดำริและให้จัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่านขึ้น เพื่อให้บ้านแห่งนี้เป็นบ้านแห่งการอภิบาล อบรม และเพื่อให้จิตตารมณ์ของพระศาสนจักรสากลได้สำเร็จไป

 

ตราสัญลักษณ์ของบ้านผู้หว่าน

 

ทำไมถึงใช้ชื่อ “บ้านผู้หว่าน”